Brandputten

Brand is een onverwachte maar ingrijpende gebeurtenis met vaak grote gevolgen. Vandaar dat er in Nederland wettelijk eisen worden gesteld aan de brandveiligheid van gebouwen. Een onderdeel daarvan is de brandbestrijding waarbij water het voornaamste blusmiddel is. Als de waterleiding te weinig capaciteit heeft of als er geen waterleiding is, laten gebouweigenaren vaak één of meer putten boren om met grondwater te kunnen blussen; bluswaterputten of brandputten genoemd.

Ook in het openbaar gebied worden steeds meer brandputten aangelegd. Waterleidingmaatschappijen hebben het liefst leidingen met een kleine diameter zodat er een snelle doorstroming is en daardoor minder kans op bacteriegroei. Maar een kleine waterleiding heeft vaak niet de capaciteit om de tankautospuit van de brandweer van voldoende water te voorzien. Daarnaast zijn er de bosgebieden waar geen waterleiding ligt. Maar die wel steeds droger en dus kwetsbaarder worden voor brand. Voldoende bluswater uit geboorde putten is dan essentieel.

Bluwaco bluswater controle

Controle

De meeste brandputten worden (gelukkig) zelden tot nooit gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Maar als het nodig is, moeten ze wel voldoende water kunnen leveren. Vandaar dat ze jaarlijks geïnspecteerd worden. Wij controleren brandputten op de volgende onderdelen:

1. Zichtbaarheid en bereikbaarheid

Is de brandput te vinden voor de brandweer? Ook in het donker, als er sneeuw ligt enz.

Zijn er obstakels die verhinderen dat de voorziening voor de brandweer bereikbaar is of zou kunnen zijn? Doordat brandputten nooit gebruikt worden, worden er vaak obstakels voor gezet of worden ze overwoekerd door groen. Onze rapportage is voor u een herinnering om de voorziening vindbaar en bereikbaar te houden.

Bluwaco bluswater controle

2. Gebreken

Gecontroleerd wordt of de brandput onbeschadigd en in goede staat is. Kleine mankementen kunnen vaak direct worden verholpen. Als er grote gebreken zijn, stellen we eerst een offerte op voor reparatie.

Bluwaco bluswater controle

3. Capaciteit

Tenslotte moet de brandput natuurlijk de hoeveelheid water kunnen geven waarvoor deze aangelegd is. Gedurende een bepaalde tijd onttrekken we water uit de brandput waarbij we doorlopend het debiet (m3/uur) meten en bekijken of dat voldoet aan de gestelde eis.

Het periodiek testen van de brandput is tevens een essentiële vorm van onderhoud. Als een waterput nooit wordt gebruikt, bestaat de kans dat de filter van de put dichtslibt. De jaarlijkse capaciteitstest is dus tevens een schoonmaakbeurt.

Bluwaco bluswater controle

Lange termijn monitoring van de put

Als er water uit een waterput wordt onttrokken daalt tijdelijk de grondwaterstand in de put. Tijdens een capaciteitstest peilen wij hoeveel dat is want het mag niet te veel zijn. In combinatie met het debiet zegt de daling van de grondwaterstand bovendien iets over de algehele conditie van de waterput. We vergelijken de gegevens met metingen uit voorgaande jaren waardoor we kunnen zien of de capaciteit van een put (te hard) achteruit gaat en of er in de nabije toekomst maatregelen getroffen moeten worden.